O nás

Neinvestičný fond Hlavný stan nádeje, n.f., vznikol na základe zriaďovacej zmluvy zo dňa 23.4.2011 s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.

Zameriava sa najmä na:
- združovanie a prerozdeľovanie prostriedkov pre ľudí, ktorí sa ocitnú v sociálnej a existenčnej núdzi

  • podpora sociálne slabých rodín
  • podpora seniorov v núdzi
  • podpora vzdelávania a športu mládeže

- podporu podujatí, ktorých cieľom je osveta, ochrana života, zníženie úmrtnosti na rôzne formy chorôb, pri ktorých sa najmä osvetou dá vplývať na ich prevenciu.

ORGÁNY FONDU

Anton Siekel - predseda správnej rady
Patrik Herman - člen správnej rady
Henrieta Mickovičová - člen správnej rady
Oľga Feldeková - člen správnej rady

Eva Černá - správca
Zuzana Medzay - revízor